O nas

Tor-Audytor – niezależność, bezstronność i kompetencje

Cele:

 • realizacja zadań wynikających z regulacji prawa UE i prawa krajowego związanych z zachowaniem wysokiego poziomu i doskonaleniem bezpieczeństwa kolejowego
 • praktyczne stosowanie procedur i metod przeprowadzania oceny ryzyka, gdy zmiana warunków funkcjonowania lub wprowadzenie nowych/niestandardowych rozwiązań technicznych stwarza nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa kolejowego.
 • prowadzenie niezależnych ocen bezpieczeństwa kolejowego i sporządzanie raportów jako niezależna jednostka oceniająca
 • stałe podnoszenie kompetencji służące rzetelnej i fachowej ocenie działalności inspekcyjnej
 • upowszechnianie wiedzy na temat wspólnych metod oceny bezpieczeństwa kolejowego w sektorze kolejowym

Tor-Audytor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana pod numerem 0000437386 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy KRS).

Spółka jest organizacją niezależną, działającą bezstronnie i samodzielnie jako prywatny podmiot sektora transportu kolejowego.

Spółka działa jako niezależna jednostka oceniająca, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 108 z dnia 29 kwietnia 2009 roku) oraz w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 121 z dnia 3 maja 2013 roku) i spełnia przewidziane normą PN-EN ISO/IEC 17020 kryteria dla jednostki inspekcyjnej typu A.

Spółka uzyskała akredytację jako Jednostka Inspekcyjna akredytowania przez PCA, Nr AK 023 w obszarach:

Podsystemy infrastrukturalne:

 • Infrastruktura
 • Sterowanie – urządzenia przytorowe
 • Sterowanie – urządzenia pokładowe
 • Tabor
 • Energia

Podsystemy funkcjonalne:

 • Ruch kolejowy
 • Utrzymanie
 • Aplikacje Telematyczne

 

Spółka stosuje metody i procedury inspekcji zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 402/2013, Załącznik I.

Gromadzimy kompetencje z dziedzin:

 • zarządzania zmianą i ryzykiem w transporcie kolejowym (m. in. wycena i ocena ryzyka)
 • audity i monitoring zarządzania bezpieczeństwem kolejowym

Możemy być pomocni przede wszystkim w przypadku:

 • konieczności zlecenia AsBo dokonania niezależnej oceny w związku z zarzadzaniem zmianą znaczącą.

Działalność Tor-Audytor jako niezależnej jednostki oceniającej może wspomóc wysiłki zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, wykonawców inwestycji i producentów w skomplikowanym postępowaniu związanym z analizą ryzyka.

Nie warto ryzykować, warto analizować ryzyko.