Podstawa prawna funkcjonowania systemu bezpieczeństwa kolejowego

Obecny porządek prawny dotyczący bezpieczeństwa w transporcie kolejowym stymuluje dyrektywa 2004/49/WE Komisji Europejskiej. Jednoznacznie odnosi się ona do całego systemu kolejowego, włączając w to procesy inwestycyjne, eksploatacyjne, utrzymaniowe i związane z produkcją oraz usługami.

Dyrektywa 2004/49/WE wyraźnie mówi, że pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu, ponoszą każdy w swoim zakresie: uczestnicy rynku kolejowego, zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi. Nie wyklucza to jednak konieczności dbania o bezpieczeństwo i poprawne działanie systemu kolejowego przez inne podmioty, takie jak: producenci, podmioty odpowiedzialne za prowadzące utrzymanie, podmioty prowadzące utrzymanie, właściciele wagonów, usługodawcy, wykonawcy i podwykonawcy.

Dyrektywa zakłada również, że we właściwych przypadkach aktorzy ci będą współpracować ze sobą dla osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa – przede wszystkim przy wprowadzaniu środków nadzoru ryzyka. Postanowienia tego przepisu unijnego łączą się ściśle z innymi aktami prawnymi dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, w tym wdrażającymi stosowanie technicznych składników interoperacyjności (TSI).

Komentarze zostały zablokowane.